چهل تكه


 

می گفت :انانکه افتاب را به ديگران ارزانی داشته اند نمی توانند خود از ان بی بهره باشند!
دیبا