چهل تكه


ادمها

مي گفت: از ادمها سد نساز انها پله هاي پيشرفت تو هستند.
دیبا