چهل تكه


چشمه

مي گفت:براي رسيدن به يك زندگي پويا دليلي نداره كه مانند رود عمل كني بلكه اصل اونه كه مانند چشمه به ظاهر ساكن و در اصل هر دم نو بشي !
ولي مواظب باش كه هيچوقت مرداب نشي!

دیبا