چهل تكه


انتخاب

می گفت: همه دستاورد ها نتيجه انتخابهای توست .
دیبا