چهل تكه


حسرت

مي گفت:قدر لحظه ها را دونستن يعني زماني كه دچار عشق ممنوع يا يك طرفه هستي بودن در نزديكي او سپاسگذارت كند نه اينكه انقدر حسرت بخوري كه چرا وضع بهتر نيست كه همين لحظه هاي زيبا را هم از دست بدهي ياد بگير كه دوست داشته باشي بدون انكه دوستت داشته باشند كه همين قشنگ ترين احساسهاست!
دیبا