چهل تكه


دل

می گفت:دل واقعی اون دليه که ادمها را به خاطر بودنشون بخواهد نه به خاطر داشتنشون!
دل من که.....!!!!!

دیبا