چهل تكه


اشتباه

مي گفت: اشتباه كردن گناه نيست و اشتباه حق ماست ولي برسر اشتباه ماندن براي اينكه خودرا از تك و تا نندازي جنايت است
دیبا