چهل تكه


از شنبه

مي گفت: ما هميشه ميگيم از فردا يا از شنبه شروع ميكنم ولي باور نميكنيم كه اين زمانها تنها يك قراردادتحريف شده است اگر اين دفعه خواستي كاري را شروع كني فقط كافيه يك نگاه به ساعتت بكني مثلا در ساعت دو و بيست و هفت دقيقه و چهل و سه ثانيه بگي از ساعت ساعت دو و بيست و هفت دقيقه و چهل و پنج ثانيه شروع مي كنم تا ديگه نتونيم خودمون را دودر كنيم!
دیبا