چهل تكه


سه اصل

می گفت:
کاری برای انجام دادن
چيزی برای دوست داشتن
ارزويی در دل داشتن
سه اصل اساسی خوشبختيند!

دیبا