چهل تكه


حرف

مي گفت: زماني است كه گويا غير از اندوهمان حرف ديگري براي گفتن نداريم وديگر هيچ چيز زيبايي دلمان را شاد نمي كند چشمها و گوشهايمان برروي زيباييها بسته شده
(ميدونم كه تو هم تو دلت ميگي بروبابا دلت خوشه )

دیبا