چهل تكه


انتظار

مي گفت: از ادمها به اندازه توانايي هاشون انتظار داشت ولي ما حتي از خودمون هم بيشتر از توانايي هامون توقع داريم چه برسه به ديگران.
دیبا