چهل تكه


کلاغ

می گفت: از کلاغ خوشم مياد چون اگر من به زشتی و بد صدايی اون بودم و اينهمه پشت سرم بد می گفتند حاضر نبودم اينجوری با اعتماد به نفس کامل قدم بزنم و تو چشمهای مردم زل بزنم.
دیبا