چهل تكه


۳.۱۴- خوب يا بهترين

می گفت : بايد يکی را انتخاب کنی ؛ يا بهترين باش يا خوب باش ! خيلی سخته که با خوبی به بهترينها برسی !
دیبا