چهل تكه


۳.۱۳- خاطرات

مي گفت : تفكر كن و قدم بعدي را طوري انتخاب كن كه حداقل ارزش تبديل شدن به عظيم ترين خاطره ها را داشته باشه !
دیبا