چهل تكه


 

می گفت : در حال حاضر کار روحيه دادن به آسيب ديده گان بسيار مشکل است چون در حالت بهت و ناباوری هستند و بعضی هم در اثر تزريق مرفين برای آرام کردنشان در حالت نرم قرار ندارند . کار زياد سخت نيست . آموزش آنچنانی هم نمی خواهد . فقط يادآوری حادثه نبايد صورت گيرد و مجروحان را تا آنجا که می شود سعی کنيد با القاب دوستانه صدا کنيد و دلگرمی دهيد . فرضا برادرم ... خواهرم ... دخترم و.. و .... اين يک نکته وديگر اينکهآرامش اين عزيزان حفظ شود . در يکی از کامنت ها خواندم که می خواهند گل ببرند ؛اين کار خوبی است به شرطی که همراه با نوازش های ديگر باشد . نوازش به ۳ صورت است : بصری مانند نگاه محبت آميز . گويشی مانند به کار بدن الفاظ دوستانه و روحيه بخش و لمسی مانند حس کردن بازو يا حتی فشردن دست !

در هر صورت من همچنان به کمک شما نياز دارم !

دیبا