چهل تكه


۳.۱۲- زمان

می گفت : هر چقدر هم که الان فکر می کنی بزرگ شدی و عاقلانه رفتار می کنی ؛ بازهم سال ديگه همين موقع با خودت ميگی چقدر بچه بودم !!
دیبا