چهل تكه


۳.۱۱- تربيت

می گفت : با فرزندان خود طوری رفتار کنيد که بيست سال ديگر با افتخار در کنارشان راه برويد نه اينکه در ان زمان با دلواپسی پشت سرشان باشيد.
اينم هديه من برای ارش عزيز !

دیبا