چهل تكه


۳.۱۰- شجاعت

می گفت : شجاعت قلبی وسيله ای است که خيلی موثر تر از نيروی عقل در پيشبرد کارها کمکت می کنی ! عقل محافظه کارتر از اين حرفهاست که بگذاره ريسک کنی !
دیبا