چهل تكه


۳.۹-کنترل

مي گفت: تو نمی تونی ادمها را کنترل کنی ؛ ولی می تونی و بايد روشون تاثير بگذاری !
دیبا