چهل تكه


۳.۸- کلاف سرنوشت

می گفت: کلافهای سرنوشت ادمها از روی هم رد شدند ؛ وقتش که برسه بالاخره یکجا باهم تلاقی می کنند.
دیبا