چهل تكه


۳.۷- کلمات

مي گفت : حقيقت زيبا را در كمترين كلمات برزبان اوريد و حقيقت تلخ را در هيچ كلامي نگوييد ؛ چراكه اين حق ادمهاست كه با نا اگاهي خود ؛ شاد زندگي كنند . مسئوليت از بين بردن زندگي شاد يك نفر بار سنگيني است.
دیبا