چهل تكه


۳.۶-قضاوت

می گفت : بازتاب قضاوتی که درمورد خودمان داريم ؛ در هر تصميم وعملمان ديده می شود.
دیبا