چهل تكه


۳.۴-لاک پشت

می گفت :حتی لاک پشت هم موقعی که می خواهد حرکت کنه ؛ سرش را از لاکش مياره بيرون و اطرافش را نگاه می کنه!
دیبا