چهل تكه


۳.۳-مرز

مي گفت : مرز ميان صداقت و حماقت خيلي باريك است ولي عمق زيادي دارد چون اين شكاف از جنس اگاهي است.
دیبا