چهل تكه


روزمرگی

مي گفت : دلم براي خودم مي سوزد چون انقدر در گير روزمرگي شده ام كه حتي نمي توانم يك خا طره جديد به خاطرات كو دكيم اضافه كنم .
من هم دلم براش سوخت.

دیبا